OpenCV

Thông qua danh sách bài viết liên quan đến OpenCV này , chúng tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng OpenCV để xử lý các vụ liên quan tới ảnh/ video. Danh sách bài viết bao gồm:

  1. Giới thiệu về OpenCV và cách cài đặt OpenCV trên một số môi trường khác nhau
  2. Giới thiệu một số khái niệm liên quan tới Ảnh
  3. Cách load và lưu một ảnh trong OpenCV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *